SBI저축은행 해오름자영업자햇살론(창업자금)

신용불량자대출
카카오뱅크 비상금대출
무직자소액대출쉬운곳
10등급저신용자대출
자동차보험저렴한곳

 

모바일중금리대출
[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="4"]

 

[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="1"]

 

상품개요
저신용·저소득 자영업자에게 저금리로 자금을 대출해 주는 상품

[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="1"]

 

[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="1"]

 

[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="1"]
대출한도금액
해당상품에 따라 상이(고객의 거래이력과 신용도에 따라 한도는 가중부여됨)
최대 5,000만원(임차보증금 포함)

[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="1"]

 

[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="1"]

 

[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="1"]

 

[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="1"]
상환방법
▷ 원금균등분할상환

 

[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="1"]
[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="1"]

 

[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="1"]

 

[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="1"]
이자부과시기
대출실행일 이후 매월 후취

[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="1"]

 

[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="1"]

 

 

보증보험료
보증금액의 연 1%이내(기간별 차등적용)

 

 

 

취급수수료

 

 

 

만기연장수수료

 

 

 

대출기간
– 5년내 고객선택 – 거치형 : 1년거치 4년 원금균등분할 상환

 

 

 

중도상환수수료

 

 

 

구비서류
– 신분증, 주민등록 등본
– 사업자등록증(창업교육이수증) 및 창업준비 소요자금 증빙서류

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.